top of page

Forskjellene må ned!

Barn som leker, forskjellene må ned!

«Vi i SV er overbevist om at hvis 'de dårligst stilte' får mer, så vil de bli enda mer motivert for å jobbe eller bidra til samfunnet på andre måter.»

 

«det å få hodet over vann er en utrolig sterk motivasjonsfaktor. Det blir lettere å hente frem krefter til jobb eller frivillig arbeid når man slipper å leve med en klump i magen på grunn av inkassokrav og tomme barnemager.»

(Amina Bitar, påtroppende bystyrerepresentant)

 

SV har blant annet fått gjennomslag for alt dette på landsbasis:

 • 10 % varig økning av sosialhjelpen

 • 75 % kutt i tannlegeregningen for unge mellom 19 og 24 år

 • vesentlig mer i studiestøtte til studentene

 • uføre som kan jobbe litt, skal ikke lenger mister trygden sin

 • barnetrygden må holdes utenfor ved beregning av sosialhjelp i alle kommuner

 • reversering av Høyres kutt i barnetillegg for uføre

 • gjeninnføring av brillestøtte til barn

 • økning i bostøtten

 

I Arendal ønsker vi i tillegg:

 • å øke barnetrygden

 • å sørge for et tilstrekkelig nivå på sosialhjelpen

 • å tilby et utvidet, gratis SFO-tilbud til barn som har rett til det, ut over 4. klasse

 • å fortsette å støtte biblioteket og andre kulturelle fellesarenaer som er gratis for befolkningen å bruke

 • å videreutvikle kulturskolen og gjøre den tilgjengelig for alle, uavhengig av foreldrenes økonomi

 • å støtte gratis utlånssentraler for turutstyr

 • å øke antall lærlinge- og praksisplasser i kommunen

 • å etablere gode støttetiltak for barnefamilier som opplever en krise

 • å styrke bemanningen ved NAV

 • å jobbe for en skole uten hjemmelekser

Her er noen andre saker som er viktige for SV:

Klima og natur:

 • Føre en offensiv kamp mot klimakrisen og stoppe nedbyggingen av natur

 • Gjøre Hoveodden til LNF-område

Oppvekst, helse og omsorg:

 • Øke bemanningen i barnehager, skoler og eldreomsorg

 • Bygge helsehus og bofellesskap

 • Styrke fritidstilbudet og det psykiske helsevernet for barn og unge

 • Si nei til å privatisere velferdstjenestene

Boligpolitikk:

 • Sørge for at flere hus i Arendal er bebodd hele året ved å gjeninnføre boplikt

Vi vil ta godt vare på alle innbyggerne i Arendal uavhengig av størrelsen på lommeboka, hvor man bor og hvilke ressurser man har

Politisk program 2023-2027

(åpner ekstern link)

bottom of page