top of page

En grønn by

Larve på blad (Lasclay)

«Ved bygging av nye boliger må vi så langt det er mulig, plassere disse på arealer som allerede er opparbeidet, og unngå å ødelegge naturområder og dyrka mark.»

(Einar Krafft Myhren, bystyrerepresentant)

For å nå klimamålene og overholde den internasjonale naturavtalen ønsker Arendal SV det følgende for byen vår:

 • å skjerpe kravene til og kontrollen med alle forurensningskilder i kommunen

 • å stanse kloakkutslipp direkte i sjøen for at byfjorden og badestedene skal bli renere og tryggere

 • å jobbe for en klimanøytral kommune

 • å stoppe nedbyggingen av natur

 • å legge til rette for et rikt og tilgjengelig friluftsliv for alle som ønsker det, samtidig som vi tar vare viktige naturområder

 • å utvikle et tilbud om transport fra boligområder til kollektivknutepunkter

 • å jobbe for et bedre fergetilbud sammenkoblet med kollektivknutepunkter

 • å vektlegge naturvern sterkere ved planlegging av veier og andre naturinngrep

 • å jobbe for å redusere plastforbruket i kommunen i samarbeid med næringslive

 • å gjøre Hoveodden på Tromøya til LNF-område (natur- og friluftsområde uten camping)

Her er noen andre saker som er viktige for SV:

Oppvekst, helse og omsorg:

 • Øke bemanningen i barnehager, skoler og eldreomsorg

 • Bygge helsehus og bofellesskap

 • Styrke fritidstilbudet og det psykiske helsevernet for barn og unge

 • Si nei til å privatisere velferdstjenestene

Boligpolitikk:

 • Sørge for at flere hus i Arendal er bebodd hele året ved å gjeninnføre boplikt

Vi vil ta godt vare på alle innbyggerne i Arendal

– også dyrene og økosystemene de lever i

Politisk program 2023-2027

(åpner ekstern link)

bottom of page